Privacy voorwaarden

Privacy

 1. Red Wire Logistics bv houdt de verkregen Persoonsgegevens van Wederpartij geheim en verplicht de Medewerkers en eventuele sub-verwerkers ook tot geheimhouding, tenzij doorgave noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Red Wire Logistics bv is onder andere verplicht de e-mails die betrekking hebben op de bedrijfsvoering en de verkoopadministratie 7 jaar te bewaren.
 2. Als de overeenkomst wordt beëindigd dan draagt Red Wire Logistics bv de verstrekte persoonsgegevens terug over aan Wederpartij of als Wederpartij daarom verzoekt, vernietigt Wederpartij de gegevens. Als Red Wire Logistics bv op grond van wet- of regelgeving verplicht is persoonsgegevens te bewaren, bewaart Red Wire Logistics bv een kopie.
 3. Behoudens toestemming van Wederpartij, is Red Wire Logistics bv niet gerechtigd de informatie die aan hem door Wederpartij ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij is verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Red Wire Logistics bv voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
 4. Red Wire Logistics bv zal de Persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is voor de doeleinden van de Overeenkomst.
 5. Red Wire Logistics bv zal enkel een nieuwsbrief verstrekken aan Wederpartij, nadat zij uitdrukkelijke toestemming heeft gekregen van Wederpartij. Indien Wederpartij toestemming heeft gegeven, is Wederpartij vervolgens op ieder moment bevoegd de toestemming in te trekken.

Verwerkersovereenkomst

 1. Partijen verplichten zich over en weer in overeenstemming met de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens te handelen.
 2. Red Wire Logistics bv heeft geen zeggenschap over de persoonsgegevens die door Wederpartij beschikbaar worden gesteld. Zonder noodzaak, gezien de aard van de door de Wederpartij verstrekte opdracht, expliciete toestemming van Wederpartij of wettelijke verplichting zal Red Wire Logistics bv de gegevens niet aan derden verstrekken of voor andere doeleinden verwerken, dan voor de overeengekomen doeleinden.
 3. Red Wire Logistics bv neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking of verlies.
 4. Wederpartij is in overleg met Red Wire Logistics bv gerechtigd tijdens de looptijd van de overeenkomst de naleving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens te controleren door middel van een onafhankelijke deskundige. Wederpartij draagt alle kosten in verband met deze controle.
 5. Red Wire Logistics bv kan derden (sub-verwerkers) inschakelen voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden, bijvoorbeeld als deze derden over specialistische kennis of middelen beschikken waarover Red Wire Logistics bv niet beschikt. Als het inschakelen van deze derden tot gevolg heeft dat deze Persoonsgegevens gaat verwerken dan zal Red Wire Logistics bv met die derden (schriftelijk) deze voorwaarden opleggen. Met het aangaan van een overeenkomst met Red Wire Logistics bv geeft Wederpartij toestemming voor het inschakelen van de derden.
 6. Red Wire Logistics bv verwerkt de Persoonsgegevens alleen binnen de Europese Economische Ruimte, tenzij Red Wire Logistics bv hierover met Wederpartij andere schriftelijke afspraken heeft gemaakt.
 7. Partijen zijn ieder verantwoordelijk en aansprakelijk voor hun eigen handelen ten aanzien van de persoonsgegevens. De aansprakelijkheidsbepaling van artikel 9 is eveneens van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens.

Procedure meldplicht datalekken

 1. Red Wire Logistics bv en Wederpartij handelen in overeenstemming met de Beleidsregels meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens en de AVG om te bepalen of sprake is van een datalek.
 2. Onder een datalek wordt verstaan: alle beveiligingsincidenten waardoor de bescherming van persoonsgegevens op enig moment is doorbroken of waardoor de persoonsgegevens blootgesteld zijn aan verlies of onrechtmatige verwerking. Het kan dan gaan om het verlies van een USB-stick of computer, verzending van een e-mail waarin de e-mailadressen zichtbaar zijn voor alle geadresseerden, een calamiteit zoals een brand in een datacenter of malwarebesmetting.
 3. Red Wire Logistics bv zal in zijn hoedanigheid van verwerker geen meldingen doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wederpartij is in dit geval verwerkingsverantwoordelijke en moet als zij zich bewust is geworden van een datalek, dit direct, waar mogelijk binnen 72 uur melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Als dit niet mogelijk is, moet een verklaring worden gegeven voor de vertraging.
 4. Indien blijkt dat bij Red Wire Logistics bv sprake is van een datalek, dat door Wederpartij gemeld moet worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene(n), dan zal Red Wire Logistics bv Wederpartij daarover zo spoedig mogelijk informeren nadat Red Wire Logistics bv bekend is geworden met het datalek. Red Wire Logistics bv probeert de Wederpartij direct alle informatie te verstrekken die zij nodig heeft om een volledige melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene(n) te verrichten.